JUDr. Alžbeta Víťazková

advokát

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby


podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).


I. Úvod


Tieto informácie vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie: JUDr. Alžbeta Víťazková, advokát, so sídlom Slávičie údolie 9, 811 02 Bratislava, IČO: 31758592, zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 0150 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Advokát“).


Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

T: +421 2 6280 2548

E: vitazkova@vavak.sk


Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ďalej tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len ako „SAK“), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk.


II. Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Nižšie uvedené kategórie účelov spracúvania vám poskytnú rámcový prehľad o rôznych druhoch účelov spracúvania, ktoré vykonávame pri výkone advokácie. Každá kategória účelov môže mať v praxi viacero rovín, podôb, právnych základov a môže zahŕňať rozličné spracovateľské operácie.


Účel spracúvania osobných údajov:

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)

Právny základ:

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

Súvisiace právne predpisy:

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník


Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) môže zahŕňať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre naše nasledovné činnosti:

• Príprava ponuky právnych služieb na žiadosť klienta vrátane účasti vo výberových konaniach klientov;

• Posúdenie klienta z pohľadu potenciálneho konfliktu záujmov;

• Uzatvorenie zmluvného vzťahu s klientom vrátane predzmluvných vzťahov;

• Overovanie totožnosti klienta;

• Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi;

• Obhajoba v trestnom konaní;

• Poskytovanie právnych rád;

• Spisovanie listín o právnych úkonoch;

• Spracúvanie právnych rozborov;

• Správa majetku klientov;

• Ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci;

• Komunikácia s klientami a inými fyzickými osobami týkajúca sa výkonu povolania alebo zmluvného vzťahu s klientom;

• Vyhľadávanie dôkazov v prospech klienta;

• Právne poradenstvo v rámci funkcie zodpovednej osoby podľa GDPR;

• Zisťovanie totožnosti klientov prostredníctvom svedkov, vyjadrenia obce alebo listnných dôkazov.


Účel spracúvania osobných údajov

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Právny základ

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Súvisiace právne predpisy

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník


Poskytovanie iných ako právnych služieb môže zahŕňať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre naše nasledovné činnosti:

• Výkon funkcie oprávnenej osoby podľa Zákona o partneroch verejného sektora;

• Autorizácia zmlúv vrátane vyhľadávania informácií o osobách, ktorým by uzavretím zmluvy mohla vzniknúť škoda;

• Vykonávanie konverzie a zaručenej konverzie.


Účel spracúvania osobných údajov

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Súvisiace právne predpisy

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR


Zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory môže zahŕňať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné naše činnosti:

• Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu;

• Vnútorné administratívne činnosti súvisiace s alebo podporujúce poskytovanie právnych a iných služieb;

• Evidencia času, úkonov a poskytnutého poradenstva klientovi;

• Správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom a advokátom;

• Vedenie spisovej agendy advokáta;

• Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing).


Účel spracúvania osobných údajov

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Súvisiace právne predpisy

GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch


Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je zabezpečenie bezpečnosti a ochrany našich informačných systémov vrátane zabezpečenia bezpečnosti spracúvaných dát.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.


Účel spracúvania osobných údajov

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Právny základ

Článok 89 ods. 1 GDPR

Súvisiace právne predpisy

Zákon o archívoch


Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie štatistík o určitých Vašich osobných údajoch. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je tiež riadne vedenie a správa registratúry, ako aj realizácia vedeckého a historického výskumu.


Účel spracúvania osobných údajov

Personalistika a mzdy

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Súvisiace právne predpisy

Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie predpisy


Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných dvojstranných právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov a ich evidencia, ako aj plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným vzťahom, ktoré pozostáva najmä z nasledovných činností: zabezpečovanie vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, výplata miezd a odvodov, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti zamestnancov, evidencia a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, vystavovanie identifikačných preukazov zamestnancom, evidencia vydaných poverení a splnomocnení zamestnancov, evidencia vzdelávania, evidencia škôd spôsobených zamestnancami, zabezpečovanie stravovania zamestnancov, zabezpečovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov (napr. zabezpečenie vyúčtovania, ubytovania, poistenia, leteniek, víz), poskytovanie zamestnaneckých benefitov, vykonávanie zrážok zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa osobitných predpisov, plnenie povinností voči orgánom verejnej moci, ako aj plnenie iných našich povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom.


Účel spracúvania osobných údajov

Účtovné a daňové účely

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Súvisiace právne predpisy

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní


Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva, ako aj výkon práv a plnenie daňového subjektu.

Vaše osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely získavame najmä komunikáciou s klientmi, písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky. V praxi môže dôjsť k situácií, kedy náš klient poskytne aj osobné údaje o iných fyzických osobách, ktoré Advokát musí alebo je oprávnený spracúvať na vlastné účely. Advokát nezískava od fyzických osôb súhlas s poskytnutím ich osobných údajov nakoľko jeho oprávnenie spracúvať osobné údaje v rámci výkonu povolania vyplýva zo Zákona o advokácii.

Sme oprávnení požadovať od klientov, potenciálnych klientov alebo osôb, ktoré sa vydávajú za klientov poskytnutie dokladov ich totožnosti na účely overenia totožnosti alebo splnenia zákonných alebo zmluvných povinností advokátov a sme oprávnení tieto doklady skenovať, kopírovať alebo inak zaznamenávať.


III. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr.:

• našim zamestnancom,

• osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim, alebo spolupracujúcim advokátom,

• našim účtovníkom či prípadným audítorom,

• poskytovateľom softvérového vybavenia, poskytovateľom serverových a IT služieb,

V prípade služby webhostingu, služby poskytujúcej e-mail, cloudové služby je to výlučne služba G Suite pre firmy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., registrovaná v štáte Delaware, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu na veľmi vysokej úrovni. (Pre informáciu o úrovni bezpečnosti služby uvádzame, že túto službu využíva Notárska komora Slovenskej republiky na doméne notar.sk)

V prípade služby poskytujúcej systém na vytváranie faktúr, využívame aplikáciu KROS Fakturácia, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10564/L, IČO: 31 635 903. Službu využívame v zmysle licenčných podmienok internetových služieb spojených s počítačovým programom, aplikáciou KROS Fakturácia.

V rámci výkonu vyšetrovacích právomocí je Advokát povinný poskytnúť osobné údaje aj Slovenskej advokátskej komore, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak bude Advokát v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Európskej únie vyzvaný na poskytnutie týchto osobných údajov a zároveň tým nedôjde k porušeniu povinnosti mlčanlivosti Advokáta.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.


IV. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi zabezpečenými na veľmi vysokej úrovni.

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield):

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujuc...

Spoločnosť Google je spoločnosť certifikovaná v režime Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


V. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely spracovania analýzy návštevnosti webovej stránky, zaradenia webovej stránky do internetových vyhľadávačov a za účelom možnosti propagovania webovej stránky na sociálnych sieťach a v internetových vyhľadávačoch (ako je napríklad Google). Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.


VI. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní Vašich osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

• Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;

• Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

• Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;

• Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Rovnako sa riadime i zákonom o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní spracúvať Vaše osobné údaje počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dokumentácia týka, ako aj našimi oprávnenými záujmami a teda napr. z dôvodu reklamácie alebo súdneho sporu spracúvame Vaše osobné údaje počas plynutia premlčacej doby.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské predpisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov, napr.:

• Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;

• Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

• Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;

• Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.


VII. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania Advokátom.


A. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie podľa odseku vyššie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Iným osobám ako je klient nepotvrdíme podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, že o nich spracúvame osobné údaje bez súhlasu klienta, z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

Ak nás iná osoba ako klient žiada o prístup podľa čl. 15 GDPR aj so súhlasom klienta a usúdime, že umožnenie prístupu by nebolo v záujme klienta, sme povinní neumožniť danej osobe prístup podľa čl. 15 GDPR napriek súhlasu klienta.


B. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.


C. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.


Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

- na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.D. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

- napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.


E. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Iné osoby ako klient nemajú právo na prenosnosť údajov, bez súhlasu klienta, z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

Ak nás iná osoba ako klient žiada o prenosnosť údajov aj so súhlasom klienta a usúdime, že umožnenie prístupu by nebolo v záujme klienta, sme povinní neumožniť danej osobe prenosnosť napriek súhlasu klienta.


F. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR.


G. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá písomným kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.


H. Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.


VIII. Akým spôsobom môžete uplatniť Vaše práva dotknutej osoby?

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

- osobne na adrese sídla Advokáta uvedeného v bode I. tejto informácie,

- doporučenou poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla Advokáta uvedeného v bode I. tejto informácie,

- e-mailom na adresu vitazkova@vavak.sk


IX. Aké automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania vykonávame?

Nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.