JUDr. Alžbeta Víťazková

ADVOKÁT


PRÁVNE SLUŽBY

poskytujeme v oblastiach práva, ktoré sú nižšie špecifikované. Ak si neviete vybrať, ktorej oblasti sa týka Vaša vec, kontaktujte nás prosím kliknutím.

Čomu sa venujeme:

Občianske právo

 • Všeobecné právne poradenstvo

 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

 • Právne rozbory a stanoviská

 • Ochrana spotrebiteľa

 • Poradenstvo v oblasti záväzkových vzťahov

 • Ochrana vlastníckeho práva

 • Podielové spoluvlastníctvo

 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 • Dedenie

 • Účasť na mimosúdnych rokovaniach s protistranou

 • Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania

 • Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských, exekučných a dedičských konaniach

 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov

 • Vydržanie

 • Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie

 • Právo bytov a nebytových priestorov

 • Ochrana osobnosti

 • Ochrana osobných údajov (vrátane GDPR)

Obchodné právo

 • Komplexné právne poradenstvo

 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

 • Právne rozbory a stanoviská

 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých v obchodnom záväzkovom vzťahu

 • Účasť na mimosúdnych rokovaniach s protistranou

 • Podávanie žalôb a návrhov na začatie súdneho konania

 • Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a exekučných konaniach

Právo obchodných spoločností

 • Komplexné právne poradenstvo

 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

 • Zakladanie obchodných spoločností

 • Právne rozbory a stanoviská

 • Zabezpečenie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri

 • Rušenie a likvidácia obchodných spoločností

 • Transformácia obchodných spoločností

 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským a daňovým úradom


Pozemkové právo

 • Komplexné právne poradenstvo

 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

 • Právne rozbory a stanoviská

 • Predaj, darovanie, prevod a nájom nehnuteľností (pozemky, stavby, byty, nebytové priestory)

 • Vecné bremená

 • Záložné a zádržné právo

 • Zastupovanie v konaniach podľa Katastrálneho zákona (vkladové konanie, záznamové konanie, konanie o oprave chýb v katastri nehnuteľností)

 • Zastupovanie v konaniach podľa Stavebného zákona (stavebné konanie, kolaudačné konanie, vyvlastňovacie konanie)

Spotrebiteľské právo

 • Komplexné právne poradenstvo

 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

 • Právne rozbory a stanoviská

 • Spotrebiteľské a hypotekárne úvery

 • Poistenie osôb, majetku, motorových vozidiel

 • Vzťahy s poisťovňou, bankami, nebankovými inštitúciami

 • Právo cestovného ruchu

Rodinné právo

 • Komplexné právne poradenstvo

 • Zastupovanie pri mimosúdnych jednaniach s protistranou

 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákona o rodine

 • Rozvod manželstva

 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom

 • Výživné

 • Určenie a zapretie rodičovstva

 • Osvojenie

Pohľadávky

 • Komplexné právne poradenstvo

 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

 • Právne rozbory a stanoviská

 • Právny audit pohľadávok

 • Mandátne vymáhanie pohľadávok (súdne a mimosúdne)

 • Zastupovanie v súdnom a rozhodcovskom konaní

 • Zastupovanie v exekučnom konaní

 • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

 • Právne poradenstvo v oblasti dobrovoľných dražieb a výkonu záložného práva


Pracovné právo

 • Komplexné právne poradenstvo

 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín podľa Zákonníka práce

 • Vypracovanie podaní a zastupovanie v konaniach podľa Zákonníka práce

 • Skončenie pracovného pomeru

 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru

 • Zodpovednosť za škodu

Správne právo

 • Komplexné právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva

 • Vypracovanie podaní a zastupovanie pred správnymi orgánmi (najmä v katastrálnom konaní, v stavebnom konaní, v daňovom konaní)

 • Vypracovanie žalôb


Právo duševného vlastníctva

 • Komplexné právne poradenstvo

 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín

 • Právne rozbory a stanoviská

 • Ochranné známky

 • Autorské práva

 • Patenty

 • Úžitkové vzory

 • Dizajny